Екзаменаційні питання з дисципліни " Неорганічна хімія".

(теоретичні)

1.Задачі предмету "хімія". Значення хімії для переробних галузей агропромислового комплексу.

2.Будова атому. Електронні структури атомів. Переодичний закон та переодична система Д.І.Менделеєва.

3.Речовини прості та складні. Оксиди їх номенклатура, класифікація, властивості. Навести рівняння відповідних реакцій.

4.Основи (гідроксиди) їх номенклатура, класифікація, властивості.

5.Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин, температури, каталізатора.

6.Хімічна рівновага. Збіг хімічної рівноваги при зміні концентрації реагуючих речовин, температури, тиску. Принцип Ле-Шательє.

7.Солі їх номенклатура, класифікація, властивості.

8.Ряд напруги металів. Взаємодія металів з кислотами. Навести рівняння відповідних реакцій.

9.Механізм розчинення у воді речовин з різним характером зв'язку. Гідротація іонів. Гідроксоній. Теорія електричної дисоціації.

10.Дісоціація основ кислот, основ, солей. Пояснити на прикладах.

11.Гідроліз солей. Випадки гідролізу. Пояснить на прикладах.

12.Азот в природі. Будова атому та молекули. Фізичні і хімічні властивості: взаємодія з металами, воднем, киснем.

13.Реакція обміну між електролітами. Умови за яких реакції обміну відбуваються до кінця. Навести приклади.

14.Окисно-відновні реакції. Найважливіші окислювачі та відновники. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Використання процесів окислення-відновлення у харчовій промисловості.

15.Аміак, будова молекули, одержання, властивості.

16.Азотна кислота, фізичні та хімічні властивості: розклад при нагріванні, окислювальні властивості, взаємодія розведеної та концентрованої кислоти з металами.

17.Фосфор, алотропні видозміни, властивості: відношення до металів, кисню, галогенів.

18.Оксид фосфору (Ѵ), фосфорні кислоти. Ортофосфорна кислота, її солі. Застосування фосфорної кислоти та її сполук.

19.Положення металів в періодичній системі, будова атомів металів малих та великих періодів, фізичні та хімічні властивості, ряд напруги металів.

20.Загальна характеристика елементів ІѴ групи . Вуглець алотропні видозміни, фізичні та хімічні властивості. Адсорбція.

21.Оксиди вуглецю (ІІ і ІѴ) їх властивості, застосування. Вугільна кислота та її солі, застосування солей у харчовій промисловості.

22.Кислоти їх номенклатура, класифікація, властивості.

23.Корозія металів: хімічна і електрохімічна. Методи захисту металів від корозії. Вплив продуктів корозії на якість харчових продуктів.

24.Метали побочних груп. Хром, властивості, сполуки. Використання хроматів і дихроматів у лабораторіях харчових виробництв.

25.Марганець, властивості, сполуки. Марганець, як мікроелемент харчових продуктів.

26.Залізо, будова атому, властивості. Сполуки заліза та їх властивості.

27.Умови за яких реакції обміну відбуваються до кінця. Навести приклади, записати іонні рівняння.