Питання до екзамену з дисципліни

«Фізколоїдна хімія»

гр. ТК-31
Питання:

 1. Що вивчає термохімія? Дайте визначення закону Гесса.
 2. Що таке гомогенний каталіз? Вкажіть його стадії.
 3. Які існують види гальванічних ланцюгів? В чому їх особливість?
 4. Що розуміють під швидкістю хімічної реакції? Від яких факторів вона залежить?
 5. Дати визначення осмосу. Вказати роль осмосу в біологічних процесах.
 6. Що називається електродним потенціалом? Де він виникає?
 7. Що називається каталізом? Назвіть види каталізу.
 8. Які фактори впливають на електродний потенціал?
 9. Що називають електродом порівняння? Принцип його дії.
 10. Що називають дифузією? Вкажіть причину дифузії.
 11. Опишіть молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем.
 12. Що таке драглі? Яка роль драглеутворення у харчовій промисловості?
 13. Опишіть набухання розчинів ВМС. Назвіть явища, що супроводжують набухання.
 14. Які речовини називають поверхнево-активними? Наведіть приклади ПАР, що застосовуються в харчовій промисловості.
 15. Дайте загальну характеристику розчинів.
 16. Що називається гальванічним елементом? Наведіть приклади.
 17. Що називають питомою і еквівалентною електропровідністю?
 18. Що розуміють під кінетичною і агрегативною стійкістю колоїдних систем?
 19. Дайте загальну характеристику грубодисперсних систем.
 20. Що називають суспензією? Застосування суспензії у харчовій промисловості.
 21. Від чого залежить розчинність газів у рідинах?
 22. Який вплив природи адсорбента на адсорбцію?
 23. Що називається солюбілізацією?
 24. Які існують методи отримання колоїдних систем?
 25. Що називається суспензією?
 26. Що називають критичною концентрацією міцелутворення (ККМ)?
 27. В чому специфічність розчинів високомолекулярних сполук (ВМС)?
 28. Що називається адсорбцією, десорбцією, адсорбентом, адсорбтивом?
 29. Що таке діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація?
 30. Які основні ознаки колоїдно-дисперсних систем?
 31. Який стан золю називають ізоелектричним? Як привестизоль в ізоелектричний стан?
 32. Опишіть явище тииксотропії в драглях і дайте йому пояснення.
 33. Дайте визначення сорбції і вкажіть її види.
 34. Поясніть причину стійкості колоїдно-дисперсних систем.
 35. Опишіть набухання розчину ВМС, вкажіть його стадії.
 36. Які причини адсорбції?
 37. Які речовини відносять до порошків? Вкажіть їх основні властивості.
 38. Що таке аерозолі? Які методи їх руйнування?
 39. Які речовини відносять до ВМС? Наведіть класифікацію.
 40. Дайте визначення адсорбції і вкажіть її застосування у харчовій промисловості.
 41. Дайте визначення адсорбції. Від яких факторів вона залежить?
 42. Що називають емульсією? Вкажіть види емульсії.
 43. Які системи відносять до грубодисперсних? В чому їх особливість?
 44. Наведіть загальну класифікацію дисперсних систем.
 45. В чому сутність захисної дії ВМС?
 46. Поясніть миючу дію мила.
 47. Що таке седиментація, седиментаційна рівновага?
 48. Опишіть оптичні властивості колоїдних систем.
 49. Поясніть рівновагу в розчинах колоїдних поверхнево-активних речовин (напівколоїдів).
 50. Що називають емульгатором? Які емульгатори застосовують у харчовій промисловості?
 51. Дайте загальну характеристику колоїдним поверхнево-активним речовинам.
 52. Аерозолі. Дайте загальну характеристику аерозолів та їх класифікацію.
 53. Які дисперсні системи називають пінами? Що таке піноутворювачі, піногасники?
 54. Закон Вант-Гоффа.
 55. Що називається кондуктометричним титруванням? Вкажіть його застосування у харчовій промисловості.

Задачі:

 1. Визначити малярну масу розчиненої речовини, якщо розчин, що містить 12,2 г речовини в 1 л при 170С має осмотичний тиск 489000Па.
 2. Вирахувати тиск пари розчину 6,0 г нафталіну С10Н8 в 90 г бензолу С6Н6 при температурі 200С. Тиск парів бензолу при даній температурі – 9960 Па.
 3. Скільки грамів фруктози С6Н12О6 треба додати до 500 см3 води, щоб знизити температуру замерзання до -10С? Ккр=1,85.
 4. При якій температурі буде кипіти 10%-ний розчин мальтози С12Н22О11­? Кеб=0,52.
 5. Скільки грамів етанолу С2Н5ОН треба розчинити в 300 см3 води, щоб осмотичний тиск цього розчину при температурі 200С дорівнював 212780 Па­?
 6. Визначити масу водню, що займає об’єм 6 л при температурі 20ºС і тиску 103990 Па.
 7. Тиск пари води при температурі 18ºС дорівнює 2064 Па. Вирахуйте тиск пари 20%-ного водного розчину ацетальдегіду СН3СОН при цій температурі.
 8. Визначити температуру замерзання 9 г нафталіну С10Н8 в 300 г бензолу. Температура замерзання бензолу – 5,5ºС. Ккр=5,1.
 9. Який об’єм має 200 г повітря при температурі 17ºС і тиску 152000 Па. Молярна маса повітря Мпов=29кг/моль.
 10. Наведіть формулу і схему будову міцели броміду срібла, одержаного при взаємодії з KBr з надлишком AgNO3.
 11. Скільки грамів гліцерину С3Н8О3 треба додати до 0,5 л води, щоб знизити температуру замерзання на 0,5ºС? Ккр=1,86.
 12. Розчин, що містить 9 г речовини, розчиненої в 100 л води, кипить при температурі 100,26ºС. Визначити малярну масу розчиненої речовини. Кеб=0,52.
 13. Наведіть формулу і схему будову міцели йодиду срібла, одержаного при взаємодії з NaJ з надлишком AgNO3.
 14. Наведіть формулу і схему будову міцели хлориду срібла, одержаного при взаємодії з AgNO3 з надлишком NaCl?
 15. Наведіть формулу і схему будову міцели сульфату барію, одержаного при взаємодії з BaCl2 з надлишком Na2SO4.
 16. Наведіть формулу і схему будову міцели сульфату барію, одержаного при взаємодії з Na2SO4 з надлишком BaCl2.
 17. При температурі 50ºС тиск водяної пари дорівнює 123000 Па. На скільки понизиться тиск пари при цій температурі, якщо в 1 л води розчинити 70 г сахарози С11Н22О11?
 18. Наведіть формулу і схему будову міцели AgJ, одержаного при взаємодії з AgNO3 з надлишком NaJ.
 19. Наведіть формулу і схему будови міцели сульфату цинку, отриманого при взаємодії ZnCl2 із надлишком H2S.
 20. Наведіть формулу і схему будови міцели карбонату кальцію, утвореного при взаємодії з Na2CO3 надлишком CaCl2.
 21. Наведіть формулу і схему будови міцели карбонату кальцію, отриманого при взаємодії з CаCl2 надлишком Na2CO3.
 22. Скільки грамів сахарози С12Н22О11 потрібно розчинити у 100 г води, щоб підвищити температуру її кипіння на 1ºС? Кеб=0,52.
 23. Температура замерзання чистого бензолу – 5,5ºС. Розчин, що містить 0,22 г камфори в 29,5 г бензолу, замерзає при температурі 5,35ºС. Визначити молярну масу камфори. Ккр=5,1.